Logo Enigma
DNES JE: 18. Červenec 2024
SVÁTEK SLAVÍ: Drahomíra
ZÍTRA SLAVÍ SVÁTEK: Čeněk

Internetové knihkupectví a nakladatelství ENIGMA

 

Termíny distribuce - do 2 dnů od objednávky.

Obchodní podmínky

Objednávky

Se slevou on-line.

Dotazy, připomínky

Všeobecné:
enigma@enigmaczech.cz

K prodeji:
books@enigmaczech.cz

Telefon:
00421 911 272 609‬
‭00421 905 936 757‬

Chci vydat knihu

Knižní antikvariát

MP3-CD-MC-DVD

<< Kategorie: Maturity - SŠ - VŠ

Fyzika

Ivan Teplička - Petr Pudivítr

ISBN: 978-80-89132-67-6
Stran: 290
Hmotnost: 344 g

vaše cena:
200,- Kč

Vhodné k přípravě na státní maturity!

>>Zde naleznete obsah publikace<< 

OBSAH

1. ÚVOD DO FYZIKY
1.1 Předmět zkoumání a metody fyziky
1.2 Fyzikální veličiny a jejich jednotky
1.3 Soustavy veličin a jednotek
1.4 Mezinárodní soustava jednotek
1.5 Skalární a vektorové veličiny
1.6 Základy vektorové algebry

2. MECHANIKA
2.1 Kinematika
2.1.1 Mechanický pohyb
2.1.2 Vztažná soustava
2.1.3 Trajektorie
2.1.4 Rychlost
2.1.5 Zrychlení
2.1.6 Rovnoměrný přímočarý pohyb
2.1.7 Rovnoměrně proměnný přímočarý pohyb
2.1.8 Volný pád
2.1.9 Rovnoměrný pohyb po kružnici
Úlohy
2.2 Dynamika
2.2.1 První pohybový zákon
2.2.2 Hmotnost a hybnost
2.2.3 Druhý pohybový zákon
2.2.4 Síla
2.2.5 Skládání a rozklad sil působících na hmotný bod
2.2.6 Třetí pohybový zákon
2.2.7 Tření
2.2.8 Mechanický princip relativity
2.2.9 Neinerciální vztažné soustavy
2.2.10 Zákon zachování hybnosti
Úlohy
2.3 Práce a energie
2.3.1 Práce
2.3.2 Energie
2.3.3 Kinetická energie hmotného bodu
2.3.4 Potenciální energie tíhy
2.3.5 Potenciální energie pružnosti
2.3.6 Zákon zachování energie
2.3.7 Rázy těles
2.3.8 Výkon
Úlohy
2.4 Gravitační pole
2.4.1 Newtonův gravitační zákon
2.4.2 Gravitační pole
2.4.3 Intenzita gravitačního pole
2.4.4 Gravitační potenciál
2.4.5 Gravitační pole Země
2.4.6 Pohyby v homogenním gravitačním poli Země
2.4.7 Pohyby v radiálním gravitačním poli Země
2.4.8 Sluneční soustava
Úlohy
2.5 Mechanika tuhého tělesa
2.5.1 Tuhé těleso
2.5.2 Kinematika posuvného a rotačního pohybu tuhého tělesa
2.5.3 Účinek síly na tuhé těleso
2.5.4 Skládání a rozklad sil
2.5.5 Těžiště
2.5.6 Dynamika posuvného a rotačního pohybu tuhého tělesa
2.5.7 Kinetická energie tuhého tělesa
2.5.8 Rovnovážná poloha tuhého tělesa
Úlohy
2.6 Mechanika kapalin a plynů
2.6.1 Základy statiky tekutin
2.6.2 Archimédův zákon
2.6.3 Ustálené proudění ideální tekutiny
2.6.4 Rovnice spojitosti pro ustálené proudění
2.6.5 Bernoulliho rovnice
2.6.6 Proudění reálné tekutiny
2.6.7 Obtékání těles reálnou tekutinou
Úlohy

3. MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA
3.1 Základy termodynamiky
3.1.1 Základní pojmy termodynamiky
3.1.2 Teplota a její měření
3.1.3 Vnitřní energie
3.1.4 Teplo
3.1.5 První termodynamický zákon
3.1.6 Druhý termodynamický zákon
3.1.7 Tepelné stroje
Úlohy
3.2 Struktura a vlastnosti plynů
3.2.1 Ideální plyn
3.2.2 Rychlosti molekul plynu
3.2.3 Tlak plynu
3.2.4 Stavová rovnice ideálního plynu
3.2.5 Vnitřní energie ideálního plynu
3.2.6 Práce plynu
3.2.7 Děje v ideálním plynu
3.2.8 Adiabatický děj
Úlohy
3.3 Struktura a vlastnosti kapalin
3.3.1 Povrchová vrstva kapaliny
3.3.2 Povrchové napětí a povrchová energie
3.3.3 Tlak pod zakřiveným povrchem kapaliny
3.3.4 Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny
3.3.5 Kapilární jevy
Úlohy
3.4 Struktura a vlastnosti pevných látek
3.4.1 Krystalické a amorfní látky
3.4.2 Ideální krystalická mřížka
3.4.3 Poruchy krystalické mřížky
3.4.4 Typy vazeb v pevných látkách
3.4.5 Deformace pevného tělesa
3.4.6 Teplotní roztažnost pevných těles
Úlohy
3.5 Fázové přechody
3.5.1 Tání a tuhnutí
3.5.2 Sublimace a desublimace
3.5.3 Vypařování a kondenzace
3.5.4 Nasycená a přehřátá pára
3.5.5 Fázový diagram
Úlohy

4. ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS
4.1 Elektrické pole
4.1.1 Elektrický náboj
4.1.2 Coulombův zákon
4.1.3 Elektrické pole
4.1.4 Elektrický potenciál
4.1.5 Vodič v elektrickém poli
4.1.6 Nevodič v elektrickém poli
4.1.7 Kapacita vodiče
Úlohy
4.2 Ustálený elektrický proud
4.2.1 Elektrický proud
4.2.2 Elektrický obvod
4.2.3 Elektrický odpor
4.2.4 Práce v obvodě ustáleného proudu
4.2.5 Ohmův zákon pro uzavřený obvod
4.2.6 Kirchhoffovy zákony
4.2.7 Spojování rezistorů
4.2.8 Měření proudu a napětí
Úlohy
4.3 Elektrický proud v látkách
4.3.1 Elektrický proud v kovech
4.3.2 Polovodiče
4.3.3 Vodivost polovodičů
4.3.4 Přechod PN
4.3.5 Tranzistorový jev
4.3.6 Elektrický proud v elektrolytech
4.3.7 Galvanické články
4.3.8 Elektrický proud v plynech
Úlohy
4.4 Magnetické pole
4.4.1 Základní magnetické jevy
4.4.2 Magnetická indukce
4.4.3 Lorentzova síla
4.4.4 Silové působení magnetického pole na vodič s proudem
4.4.5 Magnetické pole vodičů s proudem
4.4.6 Silové působení mezi vodiči s proudem
4.4.7 Magnetické vlastnosti látek
Úlohy
4.5 Elektromagnetická indukce
4.5.1 Faradayův zákon elektromagnetické indukce
4.5.2 Vlastní indukce
4.5.3 Energie magnetického pole
Úlohy 186
4.6 Střídavý proud
4.6.1 Obvod střídavého proudu
4.6.2 Obvod střídavého proudu s ideálním rezistorem
4.6.3 Obvod střídavého proudu s ideální cívkou
4.6.4 Obvod střídavého proudu s ideálním kondenzátorem
4.6.5 Složené obvody střídavého proudu
4.6.6 Výkon střídavého proudu
4.6.7 Transformátor
4.6.8 Výroba a využití elektrické energie
Úlohy

5. KMITÁNÍ A VLNĚNÍ
5.1 Kmitání
5.1.1 Periodické děje, kmitání
5.1.2 Kmitavý pohyb
5.1.3 Harmonický kmitavý pohyb
5.1.4 Energie harmonického kmitavého pohybu
5.1.5 Mechanické oscilátory
5.1.6 Elektromagnetický oscilátor
5.1.7 Nucené kmitání
5.1.8 Skládání a rozklad kmitavých pohybů
Úlohy
5.2 Mechanické vlnění
5.2.1 Postupné mechanické vlnění
5.2.2 Postupné vlnění v řadě bodů
5.2.3 Interference vlnění
5.2.4 Šíření vlnění v prostoru
5.2.5 Ohyb vlnění
5.2.6 Odraz vlnění
5.2.7 Lom vlnění
5.2.8 Fázová rychlost vlnění
5.2.9 Stojaté vlnění
5.2.10 Zvuk
Úlohy
5.3 Elektromagnetické vlnění
5.3.1 Elektromagnetické pole
5.3.2 Elektromagnetické vlnění
5.3.3 Elektromagnetický dipól
5.3.4 Přenos informací elektromagnetickým vlněním
5.3.5 Šíření elektromagnetického vlnění
5.3.6 Spektrum elektromagnetického vlnění
5.3.7 Tepelné záření
5.3.8 Fotoelektrický jev
Úlohy
5.4 Fyzikální optika
5.4.1 Základní pojmy optiky
5.4.2 Fotometrie
5.4.3 Odraz světla
5.4.4 Lom světla
5.4.5 Index lomu, disperze
5.4.6 Interference světla
5.4.7 Ohyb světla
5.4.8 Polarizace světla
Úlohy
5.5 Geometrická optika
5.5.1 Optické zobrazování
5.5.2 Zobrazování odrazem
5.5.3 Zobrazování lomem
5.5.4 Optické přístroje
Úlohy

6. SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY
6.1 Klasické představy o prostoru a čase
6.2 Principy speciální teorie relativity
6.3 Relativita současnosti
6.4 Dilatace času
6.5 Kontrakce délky
6.6 Další relativistické poznatky
Úlohy

7. ATOMOVÁ A JADERNÁ FYZIKA
7.1 Fyzika atomového obalu
7.1.1 Vývoj poznatků o atomech
7.1.2 Modely atomu
7.1.3 Vlnové vlastnosti částic
7.1.4 Kvantověmechanický model atomu
7.1.5 Interakce fotonů a atomů. Laser
Úlohy
7.2 Fyzika atomového jádra
7.2.1 Stavba atomového jádra
7.2.2 Jaderné síly
7.2.3 Jaderné reakce
7.2.4 Vazebná energie jádra
7.2.5 Syntéza a štěpení jader
7.2.6 Radioaktivita
Úlohy

8. ASTROFYZIKA
8.1 Blízký vesmír
8.1.1 Vzdálenosti ve vesmíru
8.1.2 Pohyb nebeských objektů
8.1.3 Sluneční soustava
8.1.4 Lety do vesmíru
8.2 Vzdálený vesmír
8.2.1 Jasnosti hvězd
8.2.2 Vlastnosti hvězd
8.2.3 Vznik a vývoj hvězd
8.2.4 Soustavy hvězd, galaxie
8.2.5 Vesmír
Vybrané fyzikální konstanty
Literatura

Potřebovala bych vědět,

Potřebovala bych vědět, zda kniha autorů Teplička - Pudivítr Fyzika obsahuje jen teorii nebo i příklady a kolik a v jaké obtížnosti. Nejvhodnější by bylo, kdyby na internetu byla kromě obsahu i ukázka jedné kapitoly.
Děkuji.Mgr. Eva Jedličková

Struktura kapitol

Děkujeme za připomínku - ukázku na stránku umístíme. Každá kapitola obsahuje stručné shrnutí teorie, tj. výklad jevu, definice, vztahy mezi veličinami, tabulky, názorné obrázky, schemata, grafy a pod. a obvykle i dva řešené příklady. Po každém tematickém celku je 5-10 neřešených příkladů, s výsledky uvedenými v závorce. Obtížnost není diferencována, je přiměřena úrovni studenta, který látku ovládá v rozsahu této knížky. Na jejich vyřešení postačí vzorce v ní uvedené.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tohle políčko musíte vyplnit a musíte ho vyplnit správně! (Ochrana proti nevyžádaným komentářům...)
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <h3> <h4> <img> <br> <swf>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • You may use [inline:xx] tags to display uploaded files or images inline.
  • You may use <swf file="song.mp3"> to display Flash files inline

Více informací o možnostech formátování

Další nabídka s kategorie

Cyril Klimeš - Ján Skalka - Gabriela Lovászová - Peter Švec

Vhodné k přípravě na státní maturity! >>Zde naleznete obsah publikace<< Kniha, je určena zájemcům o souhrnné a ucelené vědomosti z oblasti informa...

vaše cena:
259,- Kč

Andrea Billíková - Soňa Kondelová

ÚSTNÍ MATURITA Z ANGLIČTINY?CO ŘEKNUproklikej se přes obrazové prezentace maturitních témat a nauč se, co říct>>>UKÁZKA Z OBRÁZKOVÉ PREZENTACE MATURITN...

vaše cena:
400,- Kč

Eva Dekanová - Erika Ondrejčeková

Vhodné k přípravě na státní maturity! >>Zde naleznete obsah publikace<< Učebnice reaguje na aktuální požadavky výuky ruského jazyka na stře...

vaše cena:
249,- Kč

Slávka Porubská, Katarína Psicová, Tomáš Černý

Předmluva Vážení učitelé, milé maturantky, milí maturanti. Cílem cvičebnice je ulehčit Vám přípravu na maturitní zkoušku z německého jazyka – vyšší úrovně obt...

vaše cena:
249,- Kč

Bohuslav Hoffmann - Milada Caltíková

Milí studenti, milovníci a čtenáři klasické literatury, tato publikace (Průvodce díly světové a české literatury B) navazuje na obdobně koncipovanou knihu Prův...

vaše cena:
129,- Kč

Telefon / Fax: 00421 37 6555 551
E-mail: enigma@enigmaczech.cz
E-mail objednávky + reklamace: bookshop@enigmaczech.cz

Nakladatelství Enigma © 1999 - 2008

WEB stránky jsou postaveny na CMS DRUPAL
Datum poslední změny: 17 Říjen, 2023 - 19:34